ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שאלות בנושאים הקשורים לשלשת השבועות

ע"י: הרב שי פירון

תשובות שנתנו בענייני שלשת השבועות ע"י הרב שי פירון.

 


שאלה: ידוע על איסורי השמחה בשלשת השבועות. האם מותר לרגיל בנגינה על כלי לנגן בימים הללו? כיצד ינהג הלומד נגינה?


 


תשובה:


 האיסור לנגן בשלשת השבועות הוא מנהג. אמנם, יש הסוברים שלעיתים מנהג מקבל תוקף של דין דאורייתא )עיין לדוגמא בשו"תּ חתם סופר יו"ד סי' קז' ועוד(. בשולחן ערוך נפסקשיש למעט משמחה )שו"ע, תקנ"א(. אומנם דברי השו"ע נוגעים לתשעת הימים. אלא, שלמנהג האשכנזים, דומה שדינים אלה נוהגים החל מי"ז בתמוז. המגן אברהם, פסק לאסור רקודים ומחולות בימים הללו. מכאן, למדו פוסקים רבים לאסור נגינה. אומנם, מצינו מי שכתב להתיר נגינה של מי  שעובד בכך אצל גויים.


הלומד נגינה, חייב להתאמן תדיר. האימון הוא חלק יסודי מלימודי הנהיגה. אין לראות בכך  נגינה לתענוג או לצורך שמחה. לפיכך, אין לראות איסור בלימודי נגינה. אולם, נראה שבשבוע שחל בו ט' באב יש להמנע אף מלימודי הנגינה. ומכאן, שגם למורה לנגינה מותר ללמד תלמידים למעט שבוע שחל בו ט' באב.


 


שאלה: האם מותר להשתתף ברקודי עם וכד'?


 


תשובה:


כאמור לעיל, נפסק במג"א שאין לרקוד בימים אלה. העוסקים בלימודי הריקוד ינהגו כנ"ל.

 

 

בית המדרש