ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כיסוי ראש ....לגברים

ע"י: הרב שי פירון

תשובה בעניין כיסוי ראש לגברים

 


הלכת לתומך באחד מרחובות ארצנו. למולך - חולפים עוברים אנשים רבים. פסיפס אנושי המשקף את רבבות עמך בית ישראל.


תופעה מענינת: למולך חולף עובר לו מאן דהוא. בראשך מחשבה בלתי נשלטת: "זה, בטוח אדם דתי! רואים! תראה את הפנים שלו! ממש! זה כתוב על המצח!!!" עוד מחשבה זו מנצנצת וקונה לה מקום של כבוד, צצה ועולה לה אחרת: "התחלת עם הסטיגמות?! מתי תפסיק עם זה".


וכך, חולפות להן המחשבות, זו לצד זו עד....עד שחולף נשוא השיחה וראשנו מסתובב )שוב, תנועה לא רצונית!( ומכריע את הספק. ד"א, פעמים רבות מתלווה סופה של הפרשה בתחושה של: ידעתי!!!


כיסוי הראש לגבר ובלשוננו: כיפה, קנה לו מקום של קבע על ראשו של כל המשתייך למחנה יראי ה' שומרי תורה ומצוות. השאלה פסקה מלהיות שאלה הלכתית. המדובר בסימן  זיהוי בסיסי, פשוט ולא ניתן לערעור. על מה ולמה? הרי במקורות קדמונים מופיע כיסוי הראש כמנהג חסידים? על כך יחקרו חכמי ההלכה, ההיסטוריונים ועוד. אנו, לא באנו אלא להתבסס על המציאות הקיימת - אותה עגנו הפוסקים  בגדרים הלכתיים.


כבר בשו"ע מצינו: "לא ילך ד' אמות בגילוי ראש" )או"ח ב', ו'(. פוסקים רבים כתבו שדי בכיפה קטנה כגודל יד אדם.


אבל, פוסקים רבים כתבו שיש להקפיד על כיפה הנראית מכל הצדדים, מחשש איסור מראית עין.


 אז, אם בחרת לגדל את שערך, "בגדול", השתדל להקפיד שכיפתך לא תסתתר )מטעמי צניעות, כמובן....( בינות לתלתלים הסדורים לתלפיות. גם לה מגיע מקום של כבוד. הרי כבר הבהרנו לעיל: הכיפה היא סמל. ואם כבר סמל, הרי....

 

 

בית המדרש