ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

זמן מתן תורתנו - כיצד ינהג מי שהיה ער בליל חג השבועות ?

ע"י: הרב גיל דביר

הלכות למי שהיה ער כל הלילה כיצד ינהג בברכות השחר

 


 


נטילת ידיים- לכו"ע צריך ליטול את ידיו לפני התפילה, אלא שלגבי הברכה הדבר תלוי במ"ח הראשונים בטעם הנטילה.(הרא"ש והרשב"א). הכרעת המשנה ברורה: (ד' ל')- יטיל את מימיו ואח"כ יברך על נטילת ידיים ואשר יצר ,אולם לפי הפוסקים הספרדיים לא מברכים על נטילה זו.


 


ברכות התורה- נחלקו הראשונים (רא"ש ור"ת) האם ברכת התורה של היום הקודם מועילה למי שלא ישן בלילה, או שהלילה מהווה הפסק לעניין ברכה זו. כדי לצאת מספק עדיף שמי שלא ישן ישמע מחבר שישן את ברכות התורה.אם לא מצא חבר שכזה, יש פוסקים שאמרו שיברך בעצמו, אך לדעת המ"ב יכוון לצאת י"ח בברכת "אהבה רבה" וילמד לאחר התפילה.


מי שהיה ער בליל שבועות- אך ישן ביום שלישי בצהריים שנת קבע- לכו"ע מברך את ברכות התורה.


 


"אלוקי נשמה" , "המעביר שינה"- ברכות אלו שונות משאר ברכות השחר משום שבהן מוזכרת השינה הפרטית של האדם, ולכן יש אומרים שרק מי שישן יכול לברכן. (ערוך השולחן (מ"ו, י"ג) מכריע שדינן כיתר ברכות השחר). כדי לצאת מן הספק- ישמע מחבר שישן. אם לא מצא חבר שכזה-  לפי חלק מהפוסקים יכול לברך בעצמו, ולפי המ"ב- לא יברכן.


במקרה שלא שמע מחבר, עדיף להמתין , ואז יברך בעצמו ברכות אלו לאחר שיקום משנת היום .


 


 "איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו ניעורים כל הלילה ועוסקים בתורה, וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן. ואיתא בשו"ע האר"י ז"ל דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק." (משנה ברורה סימן תצ"ד סעיף א')


בברכת חג שמח


גיל דביר


 

 

בית המדרש