ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חיוב נשים בהבדלה

ע"י: הרב גיל דביר

בע"ה פעם בשבוע תוצג שאלה הלכתית הקשורה להלכות שבת ודרך פתרונה יוכל הקורא ללמוד עקרונות הלכתיים הקשורים בהלכות שבת.הרב גיל מרכז מלמד את כולל ההלכה בישיבה


 שאלה : האם אישה חייבת בהבדלה ? האם יכולה להבדיל בעצמה ?


תשובה : נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ואף על פי כן חייבות הן לשמור שבת. מדוע ?


בגמרא במסכת ברכות דף כ' נאמר, שנשים חייבות בשמירת השבת כי 'הוקש זכור לשמור',וכשם שהן חייבות ב'שמור' היינו בשמירת האיסורים של השבת , כך חייבות הן ב'זכור', היינו במצוות החיוביות של השבת, כדוגמת קידוש .


מדברי הרמב"ם (ספה"מ מ"ע קנ"ה) עולה, שמצוות ההבדלה היא חלק ממצוות 'זכור', ולפיכך נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש. אולם יש מי שסובר שההבדלה אינה חלק ממצוות 'זכור' משום שנעשית בחול, ולפיכך נשים פטורות מהבדלה כשם שפטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמן.


השו"ע (או"ח רצ"ו ח') פסק כרמב"ם, ולפיכך נשים חייבות בהבדלה. (וציין שיש מי שחולק)


על פי זה פסק ה'ילקוט יוסף' (רצ"ו, יג'):"נשים חייבות בהבדלה במוצאי שבת מן התורה. ויכולות להבדיל בעצמן על הכוס, וגם לברך ברכת 'בורא מאורי האש'. וכשמבדילות בעצמן חייבות לשתות מהיין כדין האיש. ואם אינן בקיאות להבדיל בעצמן, חייבים בעליהן להוציאן ידי חובתן".


לעומת השו"ע, חושש הרמ"א לדעה הסוברת שהבדלה אינה חלק ממצוות השבת, ולפיכך פסק:


"על כן לא יבדילו לעצמן, רק ישמעו מן האנשים".


לפיכך מי ששומע הבדלה בבית הכנסת , ובדעתו להבדיל לאשתו בביתו, יכוון בפירוש שאינו רוצה לצאת ידי חובת הבדלה כששומע את ההבדלה בבית הכנסת.


הב"ח ערער על פסק הרמ"א, שהרי הרמ"א עצמו פסק שאישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן, על אף שפטורה מהן  (כמו לולב וסוכה), ואם כן מדוע לא תוכלנה הנשים להבדיל בעצמן ?


הט"ז חתנו של הב"ח הסכים עם הרמ"א משום שיש כאן שתי סיבות לפטור בדרבנן כי עצם החיוב להבדיל על הכוס הוא מדרבנן, ובנוסף זוהי מצוות עשה שהזמן גרמא. ולכן לא יברכו על ההבדלה.


לעומתו, הסכים המג"א עם הב"ח, שנשים יכולות להבדיל בעצמן.


הכרעת המשנה ברורה ( רצ"ו ס"ק ל"ו) בסוגיה זו היא, שלכתחילה יתכוון שלא לצאת י"ח בהבדלה שבביהכ"נ, ויוציא האיש את אשתו בהבדלה. אולם אם האיש כבר הבדיל על הכוס ( וכן אם אין מי שיוכל להבדיל עבורה, כגון שבעלה במילואים וכד') עדיף שתבדיל האישה בעצמה מאשר שהוא יחזור ויבדיל עבורה.


 


ברכת הנר


לגבי ברכת הנר מסתפק המשנה ברורה בביאור הלכה. צדדי הספק הם:


ברכת הנר תוקנה על בריאת האור במוצאי שבת , ואם כן ודאי אינה שייכת לשבת אלא למוצאי שבת, וחזרנו לכלל שנשים פטורות ממ"ע שהזמן גרמן. אך מצד שני ברכת הנר תוקנה כחלק מההבדלה ולכן חייבת בברכה זו כשם שחייבת בהבדלה.


בשמירת שבת כתב(ס"א, כ"ד) שלא יברכו בתוך ההבדלה, ואם רוצות יברכו לאחר ההבדלה (כדי שלא יהיה הפסק בדברים בין ברכת הגפן להבדלה)


אך הרב אויערבך זצ"ל כתב שנשים יכולות לברך כרגיל, כי ברכת הנר היא ברכת ההודאה, וגם נשים יכולות להודות.


 


 

 

בית המדרש