ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות שבת בעיון - הלכות בישול המשך (ג´)

ע"י: הרב גיל דביר

השיעור יעסוק בשתי שאלות הקשורות בהלכות בישול: •א. האם מותר להוסיף למרק שבקערה : שקדי מרק, חתיכות לחם או מצה ? ב. האם מותר לטבול ביסקוויט בכוס תה ?

שיטת רבי אליעזר ממיץ (הרא"ם) בעל ספר ה'יראים' היא שאף על פי שאין בישול אחר בישול, יש בישול אחרי אפייה או צלייה . לפיו, אסור לתת דבר מאפה או צלי במשקה רותח.


לפי שיטה זו, יהיה  אסור לתת לחם בתוך מרק חם שהיד סולדת בו ,  כי יש בישול אחר אפיה.


כמו כן יהיה אסור לתת ביסקוויט בכוס תה שהוכנה בכלי שני (ע"י תמצית).


ר' אליעזר ממיץ הביא ראיה לשיטתו מהגמ' בפסחים (דף מא ע"א). שם נאמר, שאין יוצאים ידי חובת אכילת מצה בליל פסח ברקיק שנתבשל, משמע שהבישול מבטל את  האפייה שקדמה לו, ו"פנים חדשות באו לכאן". וסיים: "ואם עבר ועשה כן הרי זה חילל את השבת, וחוששני לו מאיסור חטאת וסקילה".


אולם ר' אליעזר בר' יואל הלוי (ראבי"ה), דחה את דברי הרא"ם , וכתב שדווקא מצה שנתבשלה אי אפשר לצאת בה ידי חובה בליל פסח, משום שע"י הבישול נתבטל טעמה של המצה, וכדברי הגמ' במסכת ברכות (דף לח:), "משום שבעינן טעם מצה וליכא", אבל לגבי שבת, כשם שאין בישול אחר בישול, כך אין בישול אחר צלייה או אפיה, כי הדבר כבר הוכשר לאכילה ומה לי אם הוכשר ע"י בישול או ע"י אפייה.


בבית יוסף (סימן שי"ח) הסכים לדברי הראבי"ה וכתב שדחיית הראבי"ה את דברי הרא"ם- "דחייה חזקה".


בשו"ע (שי"ח,ה') הביא מרן את שתי הדעות. ונחלקו האחרונים בדעתו : לדעת  הבן איש חי והאור לציון- השו"ע הזכיר גם את הדעה המחמירה כדי שנחשוש לה (במיוחד שהדבר נוגע באיסור תורה ).


אך דעת הרבה פוסקים ספרדיים להקל בזה, שאין בישול אחרי אפייה או צלייה, ולכן מותר לתת את הבסקוויט לכוס התה או את הלחם לתוך המרק ללא כל חשש.


(גם לשון המחבר: "יש מי שאוסר"(ביחיד) מול "ויש מתירין" (ברבים) ,מורה שדעתו להקל כראבי"ה.)


הרמ"א כתב שנהגו להיזהר בזה אפילו בכלי שני . למעשה,  הפוסקים האשכנזיים הורו להחמיר בזה.


על כן האשכנזים יקפידו שלא לתת דבר שנאפה אפילו לתוך כלי שני, אבל לכלי שלישי מותר.


המרק הנמצא בקערה נחשב לכלי שלישי אם הועבר מהסיר ע"י מצקת (הסיר שהורד מהפלטה = כלי ראשון,  המצקת = כלי שני,  הקערה = כלי שלישי) ולכן יהיה מותר לתת לתוכו את הלחם או המצה.


כוס התה - אם היא כלי שלישי ניתן לטבול בה את הביסקוויט.


שקדי מרק עברו תהליך של בישול בשעת הייצור (טיגון בשמן עמוק= בישול) , ולכן מותר ליתנם במרק. (כי דבר יבש שבושל מלפני השבת לא שייך בו איסור בישול).

 

 

בית המדרש