ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות שבת - הלכות בישול המשך (ד´)

ע"י: הרב גיל דביר

הדיון השבוע בשיעור הלכות שבת הוא בשאלה הבאה: האם מותר להניח בשבת בבקר קערה עם אוכל יבש המבושל כל צורכו (כדוגמת שניצלים, אורז,פשטידה) ישירות על הפלטה ?


כתוב בהגהות מרדכי (פרק ג'):" המשכים בבוקר וראה שהקדיחה תבשילו וירא פן יקדיח יותר יכול להסיר ולהניח קדרה ריקנית על פי הכירה ואז ישים הקדרה שהחמין בתוכה על גבי הקדרה ריקנית.. ויזהר שלא ישים קדרתו על גבי קרקע דאי מנח לה אארעא תו לא מצי לאהדורא." כלומר, לפי המרדכי מותר להחזיר תבשיל רק על גבי קדרה ריקנית (בתנאי שיקפיד על דיני החזרה), אך אסור להניח על הכירה תבשיל שלא היה עליו קודם לכן.
ברשב"א מובא: "מותר לתת על פי קדרת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מערב שבת כל צרכו כגון פנאדי"ש וכיוצא בהם לחממן ואע"פ שהיד סולדת בו לפי שאין דרך בישול בכך ואע"פ שהקדרה נתונה על האש ". מהרשב"א מובן שמותר לתת בשבת תבשיל על גבי קדירה אחרת, ולא רק להחזיר.


השו"ע פסק בסימן רנ"ג ג' את דברי המרדכי (שמותר רק להחזיר בשבת , אבל לא לתת  תבשיל שלא היה על האש מקודם)  ואילו בסעיף ה' באותו הסימן פסק את דברי הרשב"א (שמותר אף לתת תבשיל שלא היה על האש מקודם), ונמצאו דבריו סותרים זה את זה.


ביישוב דברי השו"ע נאמרו התירוצים הבאים:
1. מגן אברהם - יש להבחין בין תבשיל לח ובין תבשיל יבש. דבר יבש כדוגמת פאנדי"ש מותר לתת בשבת על גבי הקדרה, ואילו דבר לח כדוגמת מרק מותר רק להחזיר.
2. פרי מגדים - בסעיף ג' התיר השו"ע רק להחזיר כי מדובר שהתבשיל יונח על גבי קדרה ריקנית , ואילו בסעיף ה' התיר השו"ע לתת בשבת אוכל שלא היה על האש קודם לכן כי הוא יונח על גבי קדרה מלאה אוכל. 


יוצא אם כן, לפי המגן אברהם מותר לתת דבר יבש כדוגמת  קערת אורז בשבת בבקר על הפלטה אם יניחה על גבי קערה ריקנית . לפי הפרי מגדים מותר יהיה לתת רק על גבי סיר מלא שכבר נמצא על הפלטה מלפני השבת .


בספר שמירת שבת כהילכתה פסק שלכתחילה ייתן את הקדירה על גבי סיר עם אוכל המונח על הפלטה ואם אין לו כזה , יניח על גבי צלחת הפוכה, אך בכל מקרה לא התיר להניח בשבת ישירות על גבי הפלטה. (עיין בפרק א' הלכות ל"ו, ל"ח)
לדעת הרב עובדיה יוסף (יחוו"ד ח"ב) מותר לתת ישירות על הפלטה תבשילים יבשים משום שכל הצורך להניח על גבי קדרה ריקנית או מלאה נובע מחשש של מחזי כמבשל, היינו פעולת ההנחה על מקור האש נראית כבישול , ולכן יש צורך להניח קדרה כי הרי ביום חול לא מבשלים בהפסק קדרה. אבל בפלטה של שבת אין חשש זה קיים, שהרי אין מבשלים עליה.(ושמה מעיד עליה שהיא מיועדת רק לחימום מאכלים בשבת קדש)  

 

 

בית המדרש