ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עיון תפילה ט"ו: ברכות השחר-הקדמה

ע"י: הרב שי פירון

שיעור התפילה הנוכחי עוסק בברכות השחר ומשמעותם.השיעור הבא אי"ה ביום רביעי.

 


לאחר הקדמת עניינה של תפילה נשתדל, בעזר ה', לבאר את ענייני התפילה 'על הסדר'.


נפתח בברכות השחר.


המעיין בדברי חז"ל במסכת ברכות שתלמוד הבבלי (ס' ע"ב) רואה שמלכתחילה ראוי היה שיברך האדם את הברכות על סדר האירועים במשך היום:


"הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע. ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות, ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו.


כי מתער, אומר: אלהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות, ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.


כי שמע קול תרנגולא, לימא: ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה.


כי פתח עיניה, לימא: ברוך פוקח עורים. כי תריץ ויתיב, לימא: ברוך מתיר אסורים.


כי לביש, לימא: ברוך מלביש ערומים.


כי זקיף, לימא: ברוך זוקף כפופים.


כי נחית לארעא, לימא: ברוך רוקע הארץ על המים.


כי מסגי, לימא: ברוך המכין מצעדי גבר.


כי סיים מסאניה, לימא: ברוך שעשה לי כל צרכי.


כי אסר המייניה, לימא: ברוך אוזר ישראל בגבורה.


כי פריס סודרא על רישיה, לימא: ברוך עוטר ישראל בתפארה.


כי מעטף בציצית, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית.


כי מנח תפילין אדרעיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין. ארישיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין.


כי משי ידיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים.


כי משי אפיה, לימא: ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי, ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך, ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים, ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל".


 


בשיעור זה נתמקד ברישא של הסוגיה.  מעניינת העובדה שסדר הברכות נמנה מברכת המפיל ולא מברכות הבוקר. הבנה מעמיקה בדבר משמעות היום והלילה ניתן להבין לאור הסברו של הראב"ד המובא בדברי התוס' רא"ש. לשיטתו 'אלוקי נשמה' לא פותחת בברוך מדין ברכה הסמוכה לחברתה. ולאיזה ברכה היא צמודה? לברכת ה'מפיל' של הלילה! (מענין שגם המשנ"ב מנה את ברכת ה'מפיל' למאה ברכות שבכל יום [(סימן מ"ו ס"ק י"ד) והדברים מעוררים תמיהה גדולה, במה התייחדה ברכת ה'מפיל' שנצטרפה לברכות היום. שהרי אם היום מתחיל מהלילה, היה לו להתחיל למנות מאה ברכות מברכות ק"ש של ערבית, ואכמ"ל. ובהמשך יתבאר ביאור אחר למה נסמכה ברכת 'אלוהי נשמה'].


משמעות הדברים היא שיש לראות בשינה ביטוי להליך אמוני שעובר האדם. לכאורה, אדם שאינו איש אמונה היה צריך לסרב לישון. לך תדע מה יהיה בלילה...אבל, הצירוף של ברכת המיל עם ברכת אלוקי נשמה מהווה ביטוי עמוק למידת הביטחון של האדם, ולהבנה שבכל יום מתרחש תהליך לידה מחודש המאפשר לאדם לבנות את חייו בעוצמה אחרת. המחשבה המעמיקה שהשינה אינה מהווה 'הפסק' אלא היא חלק מהותי מ'מצוות השינה" שמסתיימת בברכת 'אלוקי נשמה' מעמידה את מקומה של השינה במקום אחר. אין לה רק תפקיד בריאותי. יש לה  תפקיד רוחני עמוק.


אולם, ניתן למצוא רובד נוסף ביחס אל הקשר שבין ברכת ה'מפיל' ל'אלוקי'. בדרך כלל אנו מדגישים שוב ושוב את ההיוולדות מחדש ופעמים מזניחים את עקרון הרצף. את מהותה ותפקידה של הרציפות כגורם מחבר היוצר משנת חיים שלמה. לכן, הברכות הללו מחוברות אחת לשניה. הן מייצרות רציפות של יום-לילה-יום-לילה וחוזר חלילה.


ניתן למצוא רובד נוסף: מימרא עממית טוענת שצריך לקחת בחשבון אפשרות שחלומות מתגשמים...


בדרך כלל הלילה מוקדש לחלום, ליציאה מהמסגרת הרגילה של החיים ואילו היום מבטא את החזרה למציאות הרגילה. יתכן, שהחיבור בין לילה ליום נועד ללמד לחלום כמו גם לשאוף לממש את חלומותינו במציאות היומית. ברכה הסמוכה לחברתה אינה אלא ביטוי עמוק לחיבור השאיפות למימושן.  


 


 

 

 

בית המדרש