ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות שבת -הלכות בישול (המשך)

ע"י: הרב גיל דביר

הדיון השבוע יעסוק ב-3 שאלות:האם מותר לערבב אוכל בסיר המונח ע"ג פלטה ? האם מותר להוציא בכף אוכל מסיר המונח ע"ג הפלטה ?חמין- שבושל כל צורכו, אך יש בו עצמות שעדיין לא נתרככו כל צרכן, האם מותר לערבבו?


בגמ' שבת ל"ד נאמר:
אחד מביא את האור, ואחד מביא את העצים, ואחד שופת את הקדרה,


אחד מביא  את המים, ואחד נותן בתוכו תבלין, ואחד מגיס- כולן חייבין.
על פי גמ' זו , נראה שיש איסור תורה בעצם ההגסה (הערבוב) של המאכל.נחלקו הראשונים באיזה תבשיל מדובר.
לפי רוב הראשונים (רא"ש, ר"ן ועוד), איסור מגיס הוא רק כאשר המאכל אינו מבושל כל צורכו.


לא כן היא דעת הכלבו. הכלבו סובר שפעולת ההגסה אסורה גם כאשר התבשיל מבושל לגמרי.
להלכה פסק השו"ע (או"ח שי"ח, י"ח) שאסור להגיס תבשיל שלא התבשל כל צורכו, ואסור אפילו להוציא ממנו בכף (פעולת הערבוב או ההוצאה בכף מהפכת את התבשיל ומסייעת לבישול). לעומת זאת, מותר להוציא בכף מתבשיל המבושל כל צורכו, אפילו בעודו על האש.
האחרונים הסתפקו בדעת השו"ע,האם יתיר להגיס תבשיל המבושל כל צורכו בעודו על האש.
הרב עובדיה יוסף מכריע שאסור להגיס כשהתבשיל על האש אפילו אם הוא מבושל כל צורכו, משום שזה נראה כפעולת בישול (מחזי כמבשל).


הרמ"א חשש לדעת הכלבו, והוסיף שאסור להוציא בכף אפילו ממאכל מבושל כל צורכו שאינו עומד על האש.
המשנה ברורה כתב שאין להחמיר בהוצאה בכף מכלי ראשון שהורד מהאש,והרוצה להחמיר יחמיר בהגסה. החזו"א הקל עוד יותר והתיר להוציא בכף ממאכל מבושל כל צורכו, אפילו בעודו על האש. (משום שאיסור ההוצאה בכף הוא איסור דרבנן)
סיכום: 
1. תבשיל שאינו מבושל לגמרי: אסור לערבבו ואף לקחת ממנו בכף,אפילו הורד מהאש, מפני שמאיץ את הבישול ומסייע לו. 
2.  תבשיל שהתבשל לגמרי: 
לספרדים - מותר להוציא בכף מתבשיל שבושל כל צורכו המונח על הפלטה אבל אין לערבבו משום שנראה כמבשל. הורד מהפלטה- מותר אף לערבב.


לאשכנזים-  צריך להוריד את הסיר מהפלטה ורק אז יהיה מותר להוציא ממנו בכף, אבל לא לערבב. (במקרה הצורך , כגון בצבא או בישיבה כשהסיר כבד, ניתן להוציא בכף, גם כאשר הסיר על הפלטה כשיטת החזו"א)
בקשר לחמין נחלקו  פוסקי זמננו:


הרב אויערבך (מנחת שלמה סי ו'): דין המאכל כדין מאכל שלא בושל כל צורכו. ולכן: אסור להגיס בו אפילו לאחר שהורד מהפלטה, אם הורידו ממנו את הכיסוי אסור להחזירו, אסור להעבירו למקום חם יותר על הפלטה.
הרב פיינשטיין (אג"מ או"ח ח"ד ע"ו, ע"ז): רוב האנשים לא אוכלים את העצמות, ולכן הן אינן חשובות, וכיוון שהתבשיל מבושל כל צורכו מותר להזיזו למקום חם יותר על הפלטה , לערבבו (לדעת השו"ע), להוסיף לו כיסוי.


נראה לומר שהכל תלוי בדעת האדם .מי שאוכל את העצמות- ודאי יחמיר שלא להחשיב את החמין כמבושל כל צורכו.ומי שלא נוהג לאכול את העצמות- יכול להתייחס לתבשיל כמבושל כל צורכו.

 

 

בית המדרש