ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שבת הלכה למעשה: הלכות בישול (המשך)

ע"י: הרב גיל דביר

האם מותר לערות מהמיחם מים חמים מועטים לתוך מים קרים? האם מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לצורך שטיפת כלים? על כך בשיעור הבא


בשבת דף מ"ב הובאה ברייתא:
" נותן אדם חמין לתוך הצונן...". בסיבת ההיתר נאמרו מס' טעמים:


לפי רש"י,והטור סיבת ההיתר היא: "תתאה גבר" (התחתון גובר).


הרשב"א מקשה : "אע"ג דקייימא לן תתאה גבר הרי מכל מקום מבשל כדי קליפה ? "- ומתרץ שדין קליפה הוא רק בדבר מוצק, אבל בעירוי על נוזל , הכל מתערב יחד והעירוי אינו מבשל כלל.


בעלי התוס' חידשו שלא בכל מקרה אומרים שחמין לצונן מותר, אלא הכל תלוי בכמות המים שמוסיפים.לשיטתם, מה שהברייתא התירה חמין לצונן זה כי מדובר שיש רוב צוננים, 'לפי שבדרך כלל נותנים את המעט במרובה'.  אם הרוב הם חמים אסור לתת אותם לתוך צונן.


הרמב"ם כתב (שבת כ"ב ו'): "ומותר לצוק מים חמין לתוך מים צונן", ומשמע ממנו שאפי' אם יתן מים חמים מרובים- מותר.(אך לא הסביר מדוע )


להלכה לגבי נתינת מים חמים מכלי ראשון (מיחם חשמלי) לתוך צונן : השו"ע הכריע כרמב"ם, ואילו המשנה ברורה הבין בדעת הרמ"א שפסק כתוס'.


לפי זה לכו"ע מותר לתת מים מועטים לבקבוק הנ"ל, ע"מ שהמים שבבקבוק יפשירו.

 


האם מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לצורך שטיפת כלים ?


שאלת השימוש בדוד שמש תלויה בהגדרה, האם המים מתחממים שם מהשמש או מתולדותיה.


שו"ת "מנחת יצחק" ושו"ת "אז נדברו" אסרו שימוש בדוד שמש, משום שהמים מתחממים בעזרת הקולטים והצינורות השחורים, ולכן דינם כדין תולדות חמה.


והרב אויערבך העלה סברא נוספת לאסור והיא שאטו למיחלף בדוד חשמלי. וכמו שמצאנו בגמ' שאסרו תולדות חמה דילמא אטו למחלף בתולדות האור. וכך למעשה פסק שש"כ (מהדורה בתרא).


אך הרב פרנק בשו"ת הר צבי, וכן הרב עובדיה וכן ב'ציץ אליעזר' (ובשש"כ  מהדורא קמא) התירו משום שדוד שמש דינו כבישול בחמה עצמה, והקולטים רק מסייעים לריכוז קרני השמש.


הרב עובדיה כתב , שגם לסוברים שדוד הוא תולדות חמה הרי שניתן להתיר כי יש כאן פסיק רישא בדבר שאינו מתכוון בתרי דרבנן:
1. המים שבדוד נחשבים לתולדות חמה וזה איסור דרבנן.
2. הכנסת המים הקרים נעשית בגרמא (=דרבנן).


 בנוסף, ניתן לצרף את  שיטת הרשב"א  (שהובאה בתשובה הקודמת) לגבי ערבוב מים במים.


בפניני הלכה (שבת א') מסכם: מאחר שזהו ספק באיסור חכמים, יכול אדם להקל ולהשתמש במים חמים שבדוד שמש, והמחמיר על עצמו תבוא עליו הברכה, אבל לא יחמיר ברחיצת תינוקות.


  

 

בית המדרש