בית המדרש

מדוע צריך את היתר המכירה השנה?

ע"י: הרב דוד סתיו

האם יכול להיות שמישהו לא מבין או לא איכפת לו שמערכת הכשרות של הרבנות הראשית תקרוס.האם יש מישהו שלא אכפת לו שכלל ישראל שברובו צורך היום אוכל כשר בארץ יתחיל לאכול אוכל לא כשר כיון שלא תהיה לו אלטרנטיבה אחרת זמינה . האם יכול להיות ששקולים זרים מנחים את עסקני השמטה ויכולים להוביל את כולנו לאבדון.הרב סתיו על היתר המכירה

 


המפגש עם היתר המכירה של שנת השמיטה חייב לעורר בכל יהודי שומר מצוות חוסר נוחות.הלוא עיקר שאיפתנו הדתית והלאומית היא לקיים מצוותיה של תורה בכל פרטיהם ודקדוקיהם ובמיוחד כאשר מדובר במצוה חביבה כמו השמיטה המשמשת כמודל דתי חברתי ליחס בין אדם ואדמה,בין אדם והחברה ,ובין אדם ואלוקים.כולנו למדנו את דברי חז"ל הקושרים בין הגלות מארצנו לאי קיומה של מצוה זו והדברים ארוכים ומבוארים בתורה ובנביא.והנה היתר המכירה הגם שהוא מגובה הלכתית שומט את הקרקע (תרתי משמע)מתחת כפות רגלינו וממילא מובנת התחושה של חוסר הנוחות עם היתר זה.


חשוב להדגיש כי אנו בראש וראשונה אנשי הלכה ועל כן אנו צריכים לבחון בראש ובראשונה אם יש להיתר זה רגלים הלכתיות.אחר כך יש לבחון אם יש צורך להכנס לדחוקים הלכתיים שאינם לרוח המגמה המקורית של דיני התורה.מסגרת מאמר זה אינה מאפשרת להכנס לנתוח הלכתי מפורט.אולם חשוב לזכור כי שמטה בזה"ז היא לדעת רוב הפוסקים מדרבנן,אולם אי אפשר לשכוח כי יש כשבע שיטות ראשונים הסוברות כי שמטה אינה נוהגת בזה"ז כלל ואינה אלא מידת חסידות ובהם המאירי והראב"ד ועוד.וכבר אמרו רבותינו שבשעת הדחק ניתן לסמוך גם על שיטות שלא נפסקו להלכה.ממילא אם נצרף את הדעות הסוברות כי שמטה אינה נוהגת כלל ולזה נוסיף את אלו הסוברים כי המכירה מועילה וממילא ודאי יש למוכרים על מה לסמוך אז ממילא אין אסור ספיחים במקרה כזה שגם הוא לכל היותר איסור דרבנן.והלוא כלל נקוט בידינו כי ספק דרבנן לקולא וכאן יש כמה איסורי דרבנן האחד ע"ג חבירו אז ודאי יש מקום להקל.ואמנם דרך זו נראית על פניה כסוג של הערמה אלא שבזה אינה נופלת מחברותיה שקדמו לה כמו היתר עיסקא של הבנקים המבקש לעקוף את איסור הריבית שהוא דאורייתא לכל הדעות או היתר מכירת החמץ בפסח שהוא איסור תורה לכל הדעות או היתר הפרוזבול של הלל.והנה כאשר מדובר על איסור ריבית או חמץ הנחוץ לקיומה של החברה והכלכלה או במלים פשוטות לצורכי הפרנסה הקיומיים של הצבור ,ידעו גדולי ישראל למצוא את הנתיב ההלכתי הראוי כדי לאפשר את הקיום של העם על פי כללי ההלכה.אם כן ישאל השואל מה פגם מצאו בהיתר המכירה שעוסק בספק איסור דרבנן.קשה למצוא הסבר מניח את הדעת לשאלה הזו אם לא ששאלת העסוק החקלאי והכלכלי של מדינת ישראל לא מעסיקה ולא מטרידה את אותם אנשים.ואעפי"כ אם יתעקש השואל לשאול האם לא נכונה הטענה כי ההיתר היה נחוץ פעם בעת שהיתה סכנה גדולה לקיום הישוב ואילו היום החקלאות אינה תופסת מקום כ"כ משמעותי בחיי המדינה וממילא ניתן לפתור את בעיתם של החקלאים באיזשהו הסדר כספי  .


על כך תשובתי כפולה ומשולשת.


יש היום יותר מתמיד צורך בהיתר זה מהטעמים הבאים.


א.גם היום אלפי משפחות מתפרנסות מענפי החקלאות וספיחיו(תעשיות מזון וכו') ואי השמוש בהיתר עלול לגרום להם לאבד את פרנסתם לא רק לשנה הזו .אבל לא מדובר בבעיה פרטית של אותן משפחות שהיא חשובה כשלעצמה,מדינה המכבדת את עצמה ורוצה לשמר סוג של עצמאות כלכלית חייבת לדאוג שתהיה לה חקלאות אלמנטרית וכזו לא יכולה להתקיים אם היא תאבד את כל שווקי היצוא כתוצאה מהפסקת יצור בשנת השמטה..


ב.אי השמוש בקרקע יגרום לכך שערבים ישתלטו על האדמות  וממילא נמצינו מבטלים מצות ישובה של הארץ ומסירתה כמעט בידים לידי נכרים וע"י זה היכשלות באסור לא תחונם.


ג.אי הקניה מידי היהודים והעדפת סחורה של ערביי ישראל או ערביי הרשות מחזקת במישרים או בעקיפין את היאחזותם בארץ כמו גם את ידי שונאינו .האם לא שמענו לאחרונה את אנשי החמאס מתחננים שכל שנה תהיה שמטה כדי שיהודים יחזקו את הכלכלה של עזה.האם רצוננו לפרנס את ארגוני הטרור כדי לשמור על ספק איסור דרבנן.


ד.ברור לכל כי חקלאים רבים לא יצייתו במידה ולא יהיה היתר מכירה.המשמעות המעשית לכך היא שבפועל תוזרם לשוק סחורה אסורה של איסור ספיחין .במצב כזה ברור שלא תוכל להנתן כשרות לשווקים וממילא לתעשית המזון.רבים בצבור לא אכפת להם ממצב זה ותחילו לאכול מאכלים ללא כשרות. התוצאה הסופית היא רסוק מערכת הכשרות של הרבנות הראשית ,מסעדות וחנויות שידעו כי בלא"ה אין הן יכולות לקבל כשרות כיון שאין סחורה של היתר המכירה תחלטנה בפועל לוותר על הכשרות לגמרי.מי שבעינו כל השנה מדובר במערכת של טריפות ונבילות אזי לדידו לא קורה כלום שהרי כולנו נכשלים בכך כל השנה.אבל מי שיודע כי מערך הכשרות של הרבנות הינו הבלם האחרון בפני הפיכת כל הארץ למקום של אכילת נבילות וטריפות האם אין לו אחריות כלפי כלל ישראל לדאוג כי המצב הטוב יחסית בו אנו מצויים היום יימשך.? האם יכול להיות שמישהו לא מבין או לא איכפת לו שמערכת הכשרות של הרבנות הראשית תקרוס.האם יש מישהו שלא אכפת לו שכלל ישראל שברובו צורך היום אוכל כשר בארץ יתחיל לאכול אוכל לא כשר כיון שלא תהיה לו אלטרנטיבה אחרת זמינה . האם יכול להיות ששקולים זרים מנחים את עסקני השמטה ויכולים להוביל את כולנו לאבדון.


אין ספק בלבי שגדולי ישראל ,לו היו מודעים להשלכות של פסילת היתר המכירה היו מתנהלים אחרת והיו מבינים כי לפחות הצבור הרחב ראוי ורשאי לסמוך על היתר המכירה.


ראוי להזכיר בהקשר זה כי החזו"א ששלל בחריפות את היתר המכירה ,ראה לנגד עיניו את החקלאים ולכן הקל עליהם הרבה כדי שיוכלו לגדל את מטעיהם בשנת השמטה ועודד את אכילת תוצרתם.חבל שאלו הנקראים ממשיכי דרכו  עוסקים בימים אלה בהכשרת שדות בירדן ובמקומות עוינים נוספים לעם ישראל ולא משתדלים לטפח את החקלאות העברית כראוי למי שתורת ה' אמורה להיות בלבו.

 

 

בית המדרש