ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דיני הזכרת ושאילת גשמים

ע"י: הרב גיל דביר

מה דינו של מי ששכח לומר ´ותן טל ומטר´?ואם שכח מוריד הגשם מה יעשה?לכבודו של החורף מקבץ הלכות בנושא

בימים אלה אנחנו נכנסים לעונת החורף.


מתפילת מוסף של שמיני עצרת אנו משבחים את ה' בברכת 'מחייה המתים' שבתפילת העמידה, ומזכירים את גבורתו ביכולתו להוריד לנו גשם.


מליל ז' במרחשון אנו מתחילים לבקש מה' , בתפילת העמידה בברכת השנים ,שיפתח לנו את אוצרו הטוב, וימטיר עלינו גשמי ברכה.


 


מה דינו של מי ששכח ולא הזכיר גשמים בברכת 'מחייה המתים' ?


מי שסיים את ברכת מחייה המתים ונזכר שאמר 'מוריד הטל' במקום לומר 'משיב הרוח ומוריד הגשם', אינו צריך לחזור ולתקן, משום שגם בחורף יורד טל, ויוצא אם כן ששיבח את הקב"ה בדבר הקשור למים. (אם נזכר באמצע הברכה יכול לתקן במקום שנזכר)


 


מה דינו של מי ששכח, ולא ביקש גשמים ב'ברכת השנים' ?  


מי שטעה ולא ביקש גשמים בברכת השנים:


  • אם נזכר לפני שסיים ברכת שומע תפילה- יאמר בברכת שומע תפילה :ותן טל ומטר לברכה'. הסיבה לכך היא , משום שבברכת שומע תפילה מותר להוסיף בקשות.

  • אם נזכר רק לאחר שכבר סיים את ברכת שומע תפילה: יחזור לבכרת השנים ויאמרה כראוי.

  • אם נזכר כשסיים את תפילתו והתכוון לפסוע לאחור (היינו שסיים תחנוניו ואמר הפס' "יהיו לרצון", אע"פ שעדיין לא עקר רגליו) : יחזור לראש התפילה . (שו"ע קי"ז ה' , מ"ב שם)


 


מי שהסתפק אם ביקש גשמים או לא:


אם לא עברו שלושים ימים מליל ז' במרחשוון, חזקה שאמר מה שהיה מורגל לומר בימי הקיץ ולכן עליו לתקן את הטעות על פי המפורט לעיל. (שו"ע ורמ"א או"ח קי"ד סעיף ח')


המהר"ם מרוטנבורג הציע, שבתחילת עונת החורף , בליל ז' במרחשוון, ירגיל את לשונו לומר את הנוסח החדש ע"י שיאמר תשעים פעם :"ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה ", ולמנהג הספרדים יאמר: רופא חולי עמו ישראל, ברך עלינו".


אמנם רבנו פרץ חלק עליו, אך הרא"ש הסכים לדעתו, וכך נפסק בשו"ע (שם סעיף ט').


 


נסיים בתפילה מתוך התפילות להושענא רבה:


"שערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח, תושיענו וריב את תמתח, והושיענו אלוקי ישענו".   

 

 

בית המדרש