ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הדלקת אור ע"י גוי בביהכ"נ בשבת

ע"י: הרב גיל דביר

האם מותר לקרוא לגוי להדליק חשמל בשבת בביהכ"נ? מהו צורך מצווה.תשובה זו הינה חלק משיעורי הלכות שבת באתר

 


שאלה:אם כבה החשמל באמצע תפילת ליל שבת,  האם מותר לקרוא  לגוי שידליק את החשמל ?ובאופן כללי, האם מותרת אמירה לגוי  בשבת לצורך קיום מצווה ?


 


תשובה:הגמ' בגיטין (ח':) אומרת שמותר לומר לגוי לכתוב שטר מכירה לקנית קרקע בארץ ישראל בשבת. הגמ' מסבירה שהדבר מותר משום מצוות יישוב ארץ ישראל, ובזה לא גזרו רבנן על אמירה לגוי. הגמ' בעירובין (סז':) מביאה שני מקרים בהם בשבת, נשפכו מים שהכינו לצורך רחיצת התינוק ברית המילה .הוצעו שם שני פתרונות :


1. לומר לגוי להביא מים מרשות אחרת.


2. לומר לגוי לחמם מים אגב האם (היא חולה שאין בה סכנה, וכל צרכי חולה שאין בו סכנה נעשים ע"י גוי.)


בעלי התוס' כתבו שרק לשתי מצוות התירו חז"ל אמירה לגוי. לצורך א"י התירו אמירה באיסור תורה, ולצורך מילה התירו אמירה לגוי רק באיסורי דרבנן. בעלי התוס' הסבירו את הגמ' הנ"ל שהביאו מים מכרמלית (ולא מרה"ר), כמו כן התירו ע"י חימום מים לאם , שזה איסור דרבנן של ריבוי בשיעורין. בכל שאר המצוות לא התירו בעלי התוס' אמירה לגוי כלל.


הרמב"ם: מרחיב את ההיתר לכל מצווה , אך רק באיסורי דרבנן.


שיטה מיוחדת היא שיטתו של בעל העיטור. הוא הבין שהגמ' הנ"ל הן רק דוגמאות , ולכן לכל מצווה נתיר אמירה לגוי אפי' כשמדובר באמירה שיש בה איסורי תורה.


להלכה הכריע השו"ע (או"ח ש"ז ה') כרמב"ם והתיר אמירה לגוי רק כשמדובר באיסורי דרבנן.במילים אחרות: אמירה לגוי מותרת לצורך מצווה רק בשבות שבות, כי עצם האיסור לומר לגוי הוא מדרבנן, ואם מדובר בפעולה שאסורה מדרבנן בלבד, יש כאן שני איסורי דרבנן והיינו "שבות דשבות".


לעומתו, היקל הרמ"א (או"ח רע"ו ב') , והביא את סברת העיטור המתיר אמירה לגוי  לצורך מצווה גם באיסורי תורה . אלא שסיים,שיש להחמיר אא"כ יש צורך גדול.


 


מה נכלל בצורך מצווה?


השו"ע הביא דוגמה שמותר לומר לגוי לטפס על עץ בכדי להביא  שופר לתקוע תקיעת מצווה.


המשנ"ב (שכה',ס') נותן דוגמאות נוספות של שבות דשבות במקום מצווה: "כגון שהוא צריך המשקה לקידוש או להביא התבשיל החם שהוכן לסעודת שבת". כלומר מצווה זה גם קידוש ואוכל חם לשבת.  אך דברים הבאים כתוספת לסעודה כמו מנה אחרונה אינם נחשבים כצורך מצווה.כמו כן גם לימוד ותפילה נחשבים צורך מצווה. (מ"ב ש"ז ס"ק י"ט)


לדעת הרבה פוסקים, בהדלקת נורה חשמלית שיש לה חוט להט עוברים על איסור תורה (מבעיר) .


לכן על אף שמדובר בצורך מצווה , לא נוכל להקל לדעת השו"ע (שהתיר אמירה לגוי לצורך מצווה רק באיסורי דרבנן), ואילו לדעת הרמ"א נוכל לסמוך על בעל העיטור ולהקל.


אלא שלמעשה, גם הפוסקים כשו"ע יוכלו לסמוך במקרה זה על סברת בעל העיטור, כי מדובר במצווה דרבים.(וכך פסק גם בילקוט יוסף, שבת, סי' ש"ז סעי' נ"ד)


 

 

 

בית המדרש