ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אגדה (2): גדול המעשה יותר מן העושה

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו השיעור השני בשיעורי האגדה על מסכת בבא בתרא.השיעור עוסק בדף ט עמוד א´.

Download File להצגת דף מקורותלנוחות הצופה,להלן קטע הגמרא הנדון:
גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר (ישעיהו לב) והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם זכה הלא פרוש לרעב לחמך לא זכה ועניים מרודים תביא בית אמר להו רבא לבני מחוזא במטותא מנייכו עושו בהדי הדדי כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא וא"ר אלעזר בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין <עובדי כוכבים> {אומות העולם} ונוטלין בזרוע ואעפ"כ נחשב להן לצדקה שנא' (ישעיהו ס) ונוגשיך צדקה

 

 

בית המדרש