ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

באילו מקרים מותר בשבת לקרוא לגוי ולומר לו במפורש (ללא רמז) מה לעשות ?

ע"י: הרב גיל דביר

כמדי שבוע ביום שני מובאת בפניכם שאלה מהלכות שבת עם תשובה המפרטת את מקורות הדין בקצרה

 


תשובה: חז"ל לא גזרו על אמירה לגוי בכמה מצבים. נביא כאן רק את המעשיים ביותר:


לצורך מצווה מותרת אמירה רק כאשר מדובר באיסור דרבנן.


דוגמה: מותר לומר לגוי להביא יין לקידוש דרך כרמלית במקום שאין בו עירוב.


אם מדובר מצווה דרבים יהיה מותר לומר לגוי גם כשהדבר כרוך באיסורי תורה.


דוגמה: מותר לומר לגוי לתקן עירוב שנפל בשבת ,אפי' אם יצטרך לעשות איסורי תורה כגון לחפור ולתקוע באדמה, כי יש כאן הצלת הרבים מאיסור.


לצורך חולה  מותרת אמירה לגוי, אלא שיש להבחין בין מצבים שונים של החולה:


חולה שנפל למשכב על אף שאין בו סכנה: מותר לגוי לעשות עבורו מלאכות האסורות מהתורה.


למשל להכין לו כוס תה או להדליק בשבילו חימום.


מקצת חולי (מיחוש בעלמא) -  התירו לגוי לעשות עבורו רק איסורי דרבנן.(שבות דשבות)


פסיק רישא באמירה לגוי: כאשר הגוי מבצע פעולה מותרת אך בהכרח תיגרם ע"י פעולה זו גם פעולת איסור. לכן מותר מי ששכח לכבות את הנורה במקרר יוכל לקרוא לגוי ולומר לו לפתוח את המקרר, גם אם בהכרח תידלק הנורה שבתוכו.


[עיין סימן רנ"ג ה', ובמ"ב ס"ק צ"ט- אם הגוי שם את הקדירה ליד התנור ואח"כ מסיק את האש בתנור (הסקת התנור מותרת כי הכל חולים אצל הצינה)- מותר להנות מהמאכל. ומכאן למדנו כלל גדול דאמירה לגוי מותרת כשהפעולה עצמה מותרת אף אם תגרר ממנה פעולה אסורה, ולא אמרינן פ"ר באמירה לגוי. ]  


בבין השמשות לצורך מצווה: (ש"ז כ"ב) -  מותר אפי' באיסור תורה וכגון לומר לגוי להדליק נר שבת או מי ששכח לחבר את הפלטה לחשמל ונזכר בבין השמשות יוכל לומר לגוי לעשות זאת.


במחלוקת הפוסקים:  בפעולות בהן נחלקו הפוסקים ניתן לסמוך על השיטה המקילה ולומר לגוי לעשות זאת. לכן מותר לומר לגוי להניח על הפלטה אוכל מבושל , אפילו אם הוא נוזלי וקר, כי הרי יש ראשונים שפסקו שמותר לחמם תבשיל לח שהצטנן. (אף שהשו"ע והרמ"א לא פסקו כך, ניתן להקל ע"י גוי)


 [עיין ש"ב ,מ"ב ס"ק ה' שהתיר לסמוך על הדעה המקילה בראשונים (שם מדובר על ניקוי בגד מאבק), ובפרט כשיש כבוד הבריות.]


 פעולה שניתן לעשותה באופן עקרוני בדרך מותרת. למשל: מותר לומר לגוי לשטוף את הרצפה גם אם הוא יעשה זאת בדרך אסורה (ע"י שיסחט את הסמרטוט וכד'), שהרי ניתן לעשות את פעולת שטיפת החדר ללא כל איסור (כגון ע"י שפיכת מים על הרצפה וגרירתם ע"י מגב בלבד)

 

 

בית המדרש