ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קידוש השם וחילול השם כפרמטר הלכתי - מקורות לדיון

ע"י: הרב יובל שרלו

כחלק מהדיון בבית המדרש הציבורי הועלתה השאלה האם השיקול של קידוש השם הוא שיקול הלכתי לפסיקת הלכה,להלן המקורות לדיון,בהמשך יובאו השיעורים

הנושא בו אנו מבקשים לדון הוא השאלה האם יש משמעות מעשית למושגים קידוש השם וחילול השם.


 


המקורות המרכזיים:


הסיפור בשמואל ב פרק כא, יבמות עט על הסיפור הזה והמסקנות המרכזיות. מאירי שם


יומא פו ע"א "היכי דמי חילול השם ?".


רמב"ם, פרק ה מהלכות יסודי התורה הלכה יא; הלכות תרומות יב, יח.


רמב"ם הלכות מלכים פ"ו ה"ה.


 


מקורות באחרונים:


חתם סופר ב, יורה דעה, רצא: לגבי החזרת הכסף של פדיון הבן על ידי הכהן.


הרב וואלדינברג בהדרן של סיום מסכת גיטין שכתב (ציץ אליעזר יד,צח).


 


החזרת אבידה לגוי:


שבת עו ע"ב מול הסיפור בירושלמי בבא מציעא על שמעון בן שטח ורכישת החמור עם המרגלית.


שו"ע חו"מ רסו, א אולם ראו מה עשה עם הסיפור ר"מ פיינשטיין אג"מ יו"ד א קנ.


 


איסור הפרת שבועה לגוי:


נדרים סה, שו"ת יכין ובעז א, נח;


 


יש עוד דוגמאות במאמר 'עקירת אות מן התורה מפני חילול השם'


 


 

 

 

בית המדרש