ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם יש מצוה להצביע ?

ע"י: הרב דוד סתיו

הרב סתיו מסביר לקראת הבחירות מדוע יש מצווה ללכת ולהצביע בבחירות.


אשרינו שזכינו לחיות בדור היכול להרשות לעצמו להתלבט בשאלות של חברה ומדינה.אחרי אלפיים שנות גלות הצומחות בהם חיינו  כפרטים או קהילות,שם לא נדרשנו לשאלות מסוג זה,שוב אנו מתעוררים להתבונן במציאות חיינו ולנסות להגדירה במטבעות הלכתיות ולאומיות


לכאורה הצבעה בבחירות הינה פעולה אזרחית שהיא מזכויותיו של האזרח הבוגר במדינה דמוקרטית ואין לה לעולם ההלכה ולא כלום.יש מדינות בעולם המגדירות זכות זו כחובה אזרחית המחוגדרת בחוק אולם במדינתנו אין זה המצב וממילא אין לשאלת ההצבעה כל משמעות דתית.מצויים ספורים על גדולי ישראל רבים  שראו במעשה ההצבעה פעולה של מצוה ממש ואף היו שהצביעו לפני התפילה כיון שראו בהצבעה מצוה שצריך להזדרז בקיומה כמו שאר מצוות בהן חלה חובת הזריזות.


אולם לא התבארה בדבריהם ההנמקה או מקורה של מצוה זו.לעומתם, אחרים,מהקצה האנטי ציוני של הקשת ראו במעשה ההצבעה פעולה של איסור בהיותה מבטאת הכרה במדינה הציונית ובסמכותה.כך או כך המכנה המשותף של הכל הוא שיש למעשה ההצבעה או ההמנעות ממנה משמעות דתית.


למותר לציין שלא מצינו במפורש את חובת ההצבעה בתרי"ג מצוות,אולם בהחלט ניתן ניתן להעלות ארבעה מקורות אפשריים לחיוב להצביע מרוחם של חלק ממצוות התורה..


א.השבת אבדה-התורה הזהירתנו "לא תוכל להתעלם".(דברים כב,ג')פרושה של אזהרה זו הוא "הוזהרנו בזה שלא להתרשל מהצלת ממון חברנו בין מטלטלים בין קרקעות" והוסיף רבנו יונה ואמר " ואמר שלמה (משלי כד, י): התרפית ביום צרה צר כחכה - פרוש: אם יש לך כח להציל בעצה או בהשתדלות ואתה מראה את נפשך שאין בך יכולת - יקצר כחך, מדה כנגד מדה.".במלים אחרות,התורה אוסרת עלינו להיות אדישם כלפי מצב קשה אצל אחרים.אדם המצביע מבטא את המעשה אותו הוא מאמים שצריך לעשות כדי לעזור לחברה ולמדינה כולה.


עוד הוסיף רבנו יונה שם וכתב כי חלק ממצות השבת אבידה היא הדאגה לטובת הזולת בעת צרתו." וטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים, להיות נכונים ומזומנים לכל דבר הצלה, בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער" (שערי תשובה שער ג' אות ע'-עא')


ב.תוכחה-התורה אומרת "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט',ז')כל אדם מישראל מצוה "להוכיח לחוטא או מי שירצה לחטוא ולמנוע אות ממנו במאמר ותוכחה ואין ראוי שיאמר אחד ממנו אני לא אחטא ואם יחטא זולתי מה לי"(רמב"ם מצוה רה')


מצוה זו היא מהקשות ביותר לקיום וכבר כתבו קדמונניו כי אין מי שיודע להוכיח בדור הזה ומ"מ כתב רבנו יונה שאחת הדרכים לישומה של מצוה זו  היא "ולהנצל מן העונש הזה, נכון הדבר לבחור אנשי אמת ולחזות מכל העם אנשי חיל, לתתם ראשי השגחה על כל שוק ומגרש משכנותם, להשגיח על שכניהם ולהוכיחם על כל דבר פשע ולבער הרע.


כלומר אם אנו תופסים כי חלה עלינו חובת תוכחה על המתרחש מסביבנו הרי אנו מחוייבים לנקוט בדרך המקובלת בעולמנו להשפיע וזו דרך הבחירות.


ג.מצות קדוש ה' -כל בית ישראל מצווים על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל....וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם ואם היה בעשרה מישראל הרי חלל את השם ברבים,(רמב"ם הל' יסוה"ת).המבואר בדבריו הוא כי כל פעולה של עבירה ובודאי כשהיא נעשית בפומבי יש בה משום חילול ה'.כאשר נבחרי כנסת העם היהודי עושים את רצון ה' הרי הם מקדשים שם שמים וח"ו כאשר מצתרחש ההיפך.


.וכבר כתב רבנו יונה , "היצורים כולם נבראו לכבוד השם יתברך, שנאמר (ישעיה מג, ז): "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"..(רבנו יונה שערי תשובה שער ג' פיסקא קמג')היותנו שותפים בבחירת אנשים שיקדשו שם שמים היא חלק ממצות קדוש השם שלנו כבוחרים.


ד.מצות מנוי מלך-כתב הרמב"ם "שצונו למנות עלינו מלך מישראל ,יקבץ כל אומתינו וינהיגנו והוא אמרו יתברך "שום תשים עליך מלך".(ספר המצוות מצוה קעג')אמנם עצם קיומה של המלכות הוכרז לפני למעלה מששים שנה .אולם בחברה דמוקרטית ניתנת לנו האפשרות לחדש ולהתחדש בקיומה של מצוה זו בהכריענו מדי כמה שנים באופיה של המנהיגות שתשלוט במדינת ישראל.


אין אדם מכיר בניסו,קבלנו מתנה גדולה מבורא עולם בדמותה של מדינה יהודית בארץ ישראל.מתנה לה לא זכו דורות רבים של חולמים ומצפים.הצבעה בבחירות היא חלק מהכרת הטוב לבורא עולם על מה שהעניק לנו .אשרינו שזכינו להיות חלק מהתקופה בה אנו יכולים להשפיע במעשה ידינו על אופיה של הממשלה היהודית בארץ ישראל. אל נחמיץ את הרגע.


פורסם בעלון 'השבת' של צוהר


 


 


 


 


 


 

 

 

בית המדרש