ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תפילות השבת (9): סדר תפילות עמידה בשבת ומשמעותו

ע"י: הרב שי פירון

על מה ולמה לכל תפילה מתפילות השבת נוסח משלה? על כך בעיונו של הרב שי לשבוע זה


השבת אנו מבקשים לדון בברכות שבתפילת עמידה של שבת.


בשונה מתפילות החגים, בהם נוסח 'אתה בחרתנו' מלווה את כל התפילות (ערבית, שחרית ומנחה), בשבת יש חילוק בין התפילות: 'אתה קדשת' ; 'ישמח משה'; 'אתה אחד'.


 


בענין זה נאמרו שני הסברים:


הטור בסימן רצ"ב מבאר שהשינויים בנוסח הן כנגד שלש שבתות:


אתה קדשת - שבת בראשית


ישמח משה - שבת של מתן תורה שלכל הדעות היתה בשבת


אתה אחד - שבת שלעתיד לבוא.


 


אולם, בספר אבודרהם הביא דרוש:


אתה קדשת - נישואין - קידושי החתן  והכלה.


ישמח משה - שמחת החתן (הקב"ה)  בכלה (שבת)


מוסף - תוספת כתובה


אתה אחד - חדר  יחוד.


 


שני ההסברים הללו, מציגים קושיה ראויה ודרשות נאות. לא מובן על מה ולמה חלים השינויים הללו.


 


אולם נראה שיש להוסיף שיש שני עניינים בשבת:


האחד - קדושת השבת, שהיא בלתי תלויה בבשר ודם. היא תוצאה של הנהגה אלוקית.


השני - שמחת השבת שהיא תלויה בבני האדם. היא ביטוי לתפקידם של בני האדם במפגש שלהם עם ערכי השבת ומשמעותם.


אין ספק שנוסח ערבית ונוסח שחרית מביאים לידי ביטוי את שני הכיוונים הללו.


במנחה יש שילוב: "מנוחה שלמה אתה רוצה בה - יכירו בניך וידעו"


התהליך השבתי מוביל אותנו לשלמות של שתי המגמות הללו.  אין יותר את הבחינה האלוקית לעומת הבחינה האנושית כי אם השלמה של כל המהלך מראשית ועד אחרית. מעניין שזו גם התחושה בזמן התפילה - תחושה של השלמה  פנימית עמוקה.


 

 

 

בית המדרש