ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מוהר-זו כתובה?

ע"י: הרב דוד ביגמן

הרב ביגמן עוסק בשאלת היחס בין פשטו של מקרא למדרשו דרך לימודם של חכמים על הכתובה.הדיון הוא כיצד נוצר הפער בין התחומים

 

 

בית המדרש