ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אמונה על סדר התורה שבכתב (14) - קין והבל

ע"י: הרב יובל שרלו

סיפור העימות בין קין והבל מתרחש למעשה בשני מישורים: המישור האחד הוא עמידת שניהם מול האלוקים. המישור השני הוא העימות הלא-ברור בין שניהם, וכאן ריבונו של עולם אינו חלק מהסכסוך כי אם חלק מההתמודדות עם תוצאותיו.

 


מבוא:


כאמור בהקדמה לשיעורים אלה, השיעור אינו עוסק בפרשנות התורה אלא בלימוד יסודות אמונת ישראל לאור סדר התורה. ישנה חשיבות מרובה לעובדה כי התורה מאריכה בסיפור קין והבל. יש לזכור כי לא מהם המשיך העולם, ולא הם מהווים את סיפור תולדות האנושות. הבל כידוע נרצח, ואף ששושלת קין המשיכה לכאורה היא הושמדה במבול, ואין אנו מוצאים את תולדותיה בהמשך התורה (על פי חז"ל, נותר ממנה דבר מה, ואשתו של נוח הייתה מצאצאי קין). העולם המשיך אפוא משושלת אדם הראשון דרך שת ואנוש. מכאן ניתן להסיק כי הסיפור עצמו נועד לעסוק בכמה מסוגיות העולם העמוקות ביותר - הקשר שבין אדם לאלוקים, שפיכות הדמים - על רקע שני מוקדים: הסכסוך שהביא לשפיכות הדמים וההתמודדות עימה לאחר שהיא התרחשה.


סיפור העימות בין קין והבל מתרחש למעשה בשני מישורים: המישור האחד הוא עמידת שניהם מול האלוקים. כאן הבל מהווה סטטיסט בלבד, והסוגיה הנידונת היא יחסי אדם ואלוקים; המישור השני הוא העימות הלא-ברור בין שניהם, וכאן ריבונו של עולם אינו חלק מהסכסוך כי אם חלק מההתמודדות עם תוצאותיו. לפיכך שיעור האמונה נחלק אף הוא לשניים: מה אנו למדים על יחסי אדם ואלוקים, ומה אנו למדים על יחסי אדם וחברו.


 


דמות האנושות:


סיפור קין והבל נפתח בתיאור שתי הדמויות המרכזיות, דרך פרנסתם. קין הוא עובד אדמה והבל הוא רועה צאן. ההכרעה הראשונה המוטלת על לומד התורה היא שאלת משקל עובדות אלה, וישנה קשת מלאה של אפשרויות. נתאר בקיצור את שני הקצוות: אפשרות אחת היא לייחס לעובדה זו משקל מועט ביותר, שעניינו להקדים ולבאר את העובדה הטכנית מדוע כל אחד מהם הקריב קרבן מסוג שונה. אין שום סיבה מהותית לקשר בין הפעולות השונות של קין והבל בהמשך הפרק, ואין לייחס כל משמעות אוניברסלית לשני קצוות הפרנסה.


אפשרות שניה, שלימוד האמונה על סדר התורה נוטה לה בעיקר בעקבות חז"ל, היא לראות בעובדות אלה מפתח נוסף לחלוקת האנושות. עד עתה למדנו בתורה על החלוקה העיקרית - זכר ונקבה, איש ואישה; מעתה אנו למדים על חלוקה נוספת של האנושות. האנושות נחלקת לרועי צאן ולעובדי אדמה. חלוקה זו אינה חלוקה של פרנסה, והיא קיימת עד היום, על אף שרוב מוחלט של העולם המערבי אינו לא זה ולא זה. רעיית הצאן ועבודת האדמה היא חלוקה של דמות האנושות, ולא שורשה. אם אכן זו ההתייחסות הנכונה יש לקשור את כל העובדות שבפרק זה: את השמות השונים, את שאלת יחסי אדם ואלוקים כפי שהיא באה בכל אחד מהקורבנות, את הרצח, את תוצאותיו - הכל הוא חלק בלתי נפרד ממהות זו. לא זו בלבד, אלא שבהמשך התורה יש לייחס חשיבות לעובדה שאברהם אבינו היה רועה צאן ויצחק עובד אדמה, שיעקב היה רועה צאן (יושב אוהלים) ועשו איש שדה וכדו'. ניתן לקרוא על כך מעט ב http://www.otniel.org/show.asp?id=27526.


מהי אפוא החלוקה בין שני סוגי האנושות ? לא לחינם שמו של הראשון "הבל". הביטוי הבל נתבאר ברמב"ן בראשית פירושו לקהלת בניגוד לשפה המדוברת כיום. כיום אנו רואים במילה "הבל" מילה נרדפת למילה "שטות"; ברם, הרמב"ן ביאר כי טענתו של קהלת אינה שהכל שטות, אלא שהכל הוא כמו "הבל הפה", לאמור: נמוג מיד, ולכאורה אינו מותיר שארית פיזית. כמוהו איש ה"הבל", הדומה לרועה הצאן. היום הוא כאן; מחר הוא שם; האוהל אינו נוטע שורשים, והוא נמצא בכל עת במקום אחר. הוא נע ונד בעולמנו במישור הפיזי, ויצירתו הגדולה נמצאת בכך שהוא יכול לקחת את רכושו ממקום למקום. זהו סמל ודמות לעולם הרוחני שבו הוא חי, לפילוסוף, למי שמייחס חשיבות עליונה לענייני הרוח, לקשר עם הא-להים תוך ההבלת ענייני העולם הזה וכדו'. אב טיפוס. נעיר כאן כי מכאן גם סכנת הכחדתו, והבל אכן נרצח, אולם בזה נעסוק בהמשך.


לא לחינם אפוא שמו של השני "קין" - זהו אב הטיפוס של האדם המפנה את עולמו ואת מרצו לענייני העולם הזה, לקניין, לקביעות, לפיתוח העולם והשגיו. אפשר ששתי הדמויות מקבילות לאדם הראשון ולאיש האמונה במשנת הרב סולובייצי'ק (המופיעים בספר איש האמונה), ואני נוטה לכך מאוד. זהו סוג האדם הפועל בהישגים הממשיים שבעולם, ובונה את נכסי הקבע שלו, את פיתוח התשתית, ואת התחומים הפיזיים הקיימים בעולם.


סיפור קין והבל אפוא עוסק לא בהיסטוריה של שתי הדמויות האלה שאינן עוד עמנו, כי אם בחדירה עמוקה לטיפוסים השונים הקיימים בעולם. אמנם, הרב סולובייצי'ק טוען בספרו כי כל אדם מורכב משתי הדמויות גם יחד, וכאן אנו עוסקים בדמויות שהן חד ממדיות, אולי כחלק ממגמת התורה בסיפור זה לעסוק במהות ולא במציאות הממשית


ההכרה העמוקה בקיומן של דמויות שונות בעולמנו תהיה משמעותית ביותר בדרכה של תורה ובבירורי האמונה שנעשה בהמשך. כל הרעיון של הבדלים מהותיים בין האבות, של שבטי ישראל השונים באופן בולט, של מלכות יהודה ואפרים, ואפשר שגם של עניינים רבים בהמשך, יונק מתפיסה זו (בקבלה משה ואהרון הם המשכם של קין והבל, ראו בהפניה שהובאה למעלה). זהו עולם מרתק, ואנו נעקוב אחרי שתי המשמעויות הגדולות ביותר שלו בשיעורים הבאים: המשמעות לגבי יחסי אדם ואלוקים, והמשמעות לגבי בין אדם וחברו, הרצח, העונש ואות הקין.

 

 

בית המדרש