ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בדיקת התפילין ובדיקת הלב

ע"י: הרב דוד סילברשטיין

מנהג בדיקת התפילין המוחזקות ככשרות מלמד אותנו כי לתשובה ישנם מטרות רחבות יותר. הרב סילברשטיין מסביר מדוע בימים הנוראים נכתב שיש לבדוק את התפילין גם המוחזקות ככשרות

 


ישנו מנהג נפוץ בקהילות רבות לערוך בדיקת תפילין ע"י סופר מומחה לקראת ראש השנה. בשל תפוצתו של מנהג זה, שומה עלינו להתייחס לשני נושאים ספציפיים הכלולים בו.ראשית, יש לבחון את מעמדו ההלכתי של המנהג - האם יש מדובר בחובה הלכתית, או שמא במנהג גרידא?


מלבד זאת, עלינו לבחון את הקשר שבין מנהג זה לבין ראש השנה. שכן סוף כל סוף, אם יעלה בידינו כי מדובר במנהג בלבד, שוב יש לבחון את הצמדתו של מנהג זה דווקא לראש השנה.


מצד הלכות תפילין קובע השולחן ערוך (או"ח סי' לט, סע' י) כי ברמה העקרונית תפילין שנוצרה לגביהם חזקת כשרות אינם טעונים בדיקה נוספת. לעומת זאת, תפילין שאינן בשימוש תדיר זקוקות לבדיקה בתדירות של פעמיים בכל שבע שנים. המשנה ברורה (שם כט) מסביר כי מאחר שלתפילין נוצרה חזקת כשרות ברגע עשייתן הרי ששוב אין סיבה להניח כי חל שינוי במעמד זה. עם זאת, מזכיר המשנה ברורה את פסיקתו של המגן אברהם הסובר כי מן הראוי לערוך בדיקת תפילין שגרתית מפעם לפעם מתוך חשש שמא זיעת הגוף גרמה לנזק מצטבר ולפסילת התפילין. חשש זה נכון במיוחד בזמננו, באשר רבים נוהגים להתקלח בבוקר לפני התפילה, ופעמים רבות שמניחים הם תפילין בשיער רטוב או לח.


הוראתו של השו"ע התקבלה גם על ידי הרב עובדיה יוסף (יחווה דעת א סי' מט) הקובע כי למרות שאין דרישה הלכתית לערוך בדיקת תפילין שגרתית הרי שיש בכך מנהג חסידים יפה וראוי בייחוד לקראת ראש השנה.


מכיוון שהתברר כי לפנינו מנהג חסידים בלבד, ולא חובה הלכתית, הרי שעלינו להסביר את ההגיון שבמנהג זה, ולדון בקשר שבינו לבין ראש השנה ויום הדין. שכן על אף הרצון הכללי לדקדק במצוות דווקא באלול, מדוע יש לבצע זאת דווקא בחומרה בהלכות תפילין?


סבורני כי בדיקת התפילין הנה פעולה המקבילה במידת מה למנהג הכפרות בערב יום הכיפורים.


המשנה ברורה (או"ח תק"ה סע' ב) טוען כי התרנגולת המשמשת לכפרות מהווה למעשה סמל לנשמתו של מבצע הטקס, העומד למעשה למשפט בפני ה'.


באופן דומה, ניתן להתייחס לבדיקת התפילין. למרות שמצד הדין, תפילין שלהן חזקת כשרות אינן טעונות בדיקה נוספת, הרי שאנו מקבלים על עצמנו בערב ר"ה לבדוק גם תפילין אלו מרצוננו החופשי. לתהליך זה הקבלה ברורה בענייני תשובה. התשובה נתפסת כחובה מתבקשת בעבור חוטא גמור ומוצהר, כזה אשר איבד את 'חזקת הכשרות' שבנפש, והפך באופן מודע לחוטא. אדם כזה נתפס אצלנו כאדם הטעון תשובה. אולם, מרבית היהודים הפשוטים, המגדירים עצמם כ 'יראי שמים' מוחזקים למעשה ב'חזקת כשרות' רוחנית, ובשל כך עשוי האדם להסיק כי תהליך התשובה ממנו והלאה - שכן שלא כאותם חוטאים, הוא יחסית כשר.


על כן מנהג בדיקת התפילין המוחזקות ככשרות מלמד אותנו כי לתשובה ישנם מטרות רחבות יותר. כל יהודי באשר הוא, ללא תלות ב 'חזקה' בה הוא מתהדר מחוייב לעבור תהליך של חשבון נפש ותשובה בימים אלו.באופן זה, נוכל להתייחס אל מנהג בדיקת התפילין כאל הזדמנות לערוך בדיקה פנימית אישית, וכפתח לתשובה גדולה.

 

 

בית המדרש