ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות חנוכה

ע"י: הרב גיל דביר

הרב גיל מביא את הלכות החג בקצרה

 


הברכות: בלילה הראשון מברך שלוש ברכות: להדליק , שעשה ניסים, שהחיינו.


רמז יפה לדבר בפסוק:" עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי".


בלילה השני מברך רק שתי ברכות, ואם לא ברך בלילה הראשון יברך בשני שהחיינו.(תרע"ו,א')


נוסח הברכה הראשונה: שו"ע: להדליק נר חנוכה,  לפי המ"ב: להדליק נר של חנוכה.


הנרות הללו: אומרים רק לאחר שמדליקים את הנר הראשון.


 


מקום הנחתם: 


בזמננו אין סכנה להדליק נ"ח בחלון, וא"כ יש לנהוג כתקנה המקורית של חז"ל ולהדליק כלפי רה"ר.


בית משותף:


"נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה- פסולה". לאור זאת, היכן ידליקו את הנרות אלה הגרים בקומה רביעית ומעלה ?


להלן מס' נימוקים המצדדים שגם הם ידליקו בחלון  :


  1. שיטת רבינו יואל (המובא בטור תרע"א)- הפסול בחנוכיה שהיא למעלה מכ' אמה זה רק אם תלאה במקל, אבל בבניין- מסתכלים. טיעון זה נאמר במפורש בסוכה דף ב, שאם הדפנות מגיעות לסכך כשרה אע"פ שגבוהה מכ' אמה. (אלא שלמסקנה פסולה מטעם אחר).

  2. בגמ' בעירובין נאמר שלכו"ע קורה מעוטרת כשרה גם למעלה מעשרים אמה, משום שאנשים מביטים בה. נראה שגם חנוכיה מאירה בולטת מעל עשרים אמה.

  3. גם בני רשות הרבים נמצאים בגובה. (בנינים שממול).

  4. כיום, רגילים לבנות לגובה, ומסתבר לומר שגם האנשים מסתכלים לגובה רב יותר מבעבר.

  5. הרי בשעת הדחק מניחה על שולחנו ודיו- והפרסום של הנס נעשה לבני הבית בלבד, וא"כ גם בנד"ד גם אם אף אחד מבני רשות הרבים לא יראה את החנוכיה (כי היא גבוהה)- הפרסום ייעשה לבני הבית וברכתו אינה לבטלה.


 


 


סדר ההדלקה:  מדליק תחילה את הנר החדש ופונה לימין.(כל פניותיך יהיו לימין.)


 


הנרות כבו:  "הדליקה וכבתה אין זקוק לה", דהיינו אם כבו הנרות אין צורך לחזור ולהדליקם.


אם הניח החנוכיה במקום בו מצויות רוחות ,והנרות כבו בתוך חצי שעה- לא יצא י"ח,וידליק שוב בלא ברכה.


זמן  ההדלקה : בגמ 'נאמר ש"מצוות נר חנוכה היא משתשקע חמה עד שתכלה הרגל מן השוק."


למעשה, נחלקו הפוסקים האם הכוונה לשקיעה או לצאת הכוכבים, וכל אחד ינהג לפי מנהגו.


כתה השו"ע (סימן תרעב):


שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא; הלכך צריך ליתן בה שמן כזה השיעור, ואם נתן בה יותר יכול לכבותה לאחר שעבר זה הזמן, וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן. ומיהו ה"מ לכתחלה, אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה;


כיוון שעיקר עניינה ומטרתה של הדלקת הנרות היא פרסום הנס לבני רשות הרבים , צריך להקפיד להדליק לכתחילה בזמן שאנשים הולכים ברחוב.


אם מגיע הביתה בשעה מאוחרת מאד- יוכל להדליק בברכה עד עלות השחר, בתנאי שבני הבית יהיו ערים ואז יהיה פרסום הנס לבני הבית , או בתנאי שגר במקום הומה ומרכזי ואנשים עוברים שם ברחוב גם מאוחר בלילה.כמו כן  יכול למנות את אשתו שתדליק עבורו בזמן, שהרי הנשים חייבות בנר חנוכה, לפי שאף הן היו באותו הנס. 


אם יודע שלא יוכל להדליק בזמנה- רשאי להקדים ולהדליק מפלג המנחה (לערך 3:45), (במקרה זה ישים כמות שמן גדולה מהרגיל, וכן בערב שבת). לפני פלג המנחה לא ידליק ואם עשה כן ברכתו לבטלה, ויחזור וידליק בברכה.


 


 


 כמות השמן: צריך לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.(ולכן אם מדליק בשקיעה - ישים יותר שמן). ובזמננו כיוון שכתבנו לעיל, שהזמן שתכלה הרגל מן השוק התארך - מן הראוי לתת שמן כשיעור זמן זה, ולא להסתפק רק בחצי שעה.


 


כיבוי הנרות לאחר חצי שעה: ניתן להתנות לפני ההדלקה שאחרי חצי שעה יכבה . באם לא התנה - נחלקו הפוסקים בדבר, ונהגו להחמיר.


 


הדלקה בבית הכנסת ובמקומות ציבוריים: מניחים את החנוכיה בבית הכנסת בצד דרום ומדליקים בברכה  בין מנחה לערבית .לכתחילה יקפידו שיהיה מניין בזמן ההדלקה. לפני שחרית מדליקים בלא ברכה.


לגבי מקומות ציבוריים כגון אולם חתונות ובר מצווה,חדר אוכל צבאי וכד': יש אומרים שכל מה שתיקנו חז"ל הוא רק לגבי בית הכנסת ואין לך בו אלא חידושו. אך יש שהתירו במיוחד כאשר גם מתפללים שם,או כאשר יש שם אנשים שלצערנו לא ידליקו בביתם.


 


מי מדליק? האשכנזים נהגו שכל בני הבית מדליקים בברכה. הספרדים נהגו שבני הבית יוצאים ידי חובה בהדלקת ראש המשפחה


ילד שלא נמצא בבית בזמן ההדלקה כגון שהוא בפנימיה, בצבא, שירות לאומי וכד' - ספרדי יוצא בהדלקת אביו (במילים אחרות : הבן אינו צריך להיות נוכח ליד אביו בזמן ההדלקה בכדי שאביו יוציאו י"ח), אשכנזי ידליק בחדרו.


 


אישה חייבת בנר חנוכה, לפי שאף הן היו באותו הנס. אך אם בעלה הדליק יוצאת בזה , כי אשתו כגופו.


ולכן אם הבעל אינו יכול להדליק (מילואים, חוזר מאד מאוחר הביתה)- האישה יכולה להוציאו י"ח.


 


המנהג  שהנשים אינן עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים:


 1. הכוונה רק לחצי שעה ולא לכל הזמן.


 2. מה שמותר ביו"ט (בישול וכד ') מותר.


 


בהדלקה בנורות חשמל , בגז,  באבוקה (גוזניק) וכד' - לא יוצאים ידי חובה.


 


על הניסים: מזכירים 'על הניסים' בתפילת העמידה ובברכת המזון . שכח להזכיר וסיים את תפילתו- אינו חוזר. בברכת מעין שלוש לא מזכירים את חנוכה.


 


מנחה בערב שבת חנוכה: מתפללים מנחה ורק אח"כ מדליקים נרות חנוכה, שלא ייראה כתרתי דסתרי.


 


יהי רצון שתתקיים במהרה בימינו תפילתו של הפייטן:


"חשוף זרוע קדשך,וקרב קץ הישועה... כי ארכה לנו השעה... הקם לנו רועה שבעה".


 

 

 

בית המדרש