בית המדרש

יוסף וטירוף היצרים

ע"י: רון הופמן

בני האדם נמצאים בחיפוש מתמיד אחר השליטה העצמית ונאבקים כל העת בטירוף היצרים. דמותו של יוסף בפרשיות השבוע האחרונות מעניקה לנו הדרכה מעניינת.

בשבועות האחרונים אנו קוראים בפרשות השבוע על דמותו של יוסף. נבקש להבין את דמותו של יוסף ע"י מדרש חז"ל:

בעא מיניה ר' חלבו מר' שמואל בר נחמני, כתיב +בראשית ל'+ "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף (וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל לָבָן שַׁלְּחֵנִי וְאֵלְכָה אֶל מְקוֹמִי וּלְאַרְצִי"), מאי שנא כי אתיליד יוסף? אמר ליה: ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר: +עובדיה א'+ והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'.  (בבא בתרא קכג, ב) 

מהפסוק בבראשית נראה שלידת יוסף היא הסיבה שיעקב החליט שהגיע הזמן לחזור לארץ ישראל. ר' חלבו שואל מה הקשר בין לידת יוסף לחזרה ארצה? התשובה ע"פ הפשט היא שיעקב חיכה שיולד לו ילד מאשתו העיקרית, מהאשה שבשבילה הוא עבד את לבן כל אותן שנים, אך ר' שמואל בר נחמני עונה שיוסף הוא זה שיכול לנצח את עשו. יעקב ידע שהמשמעות של החזרה לארץ היא התמודדות עם עשו, ורק כאשר יוסף איתו הוא יכול לנצח את עשו. מדוע? מהו הניצוץ של יוסף שיכול לשרוף את בית עשו?

על הפסוק "והוא נער את בני בלהה" (בראשית לז, ב), אומר רש"י: "והוא נער - שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה". האחים ראו שיוסף מסלסל בשערו וחשבו שהוא חוטא בעריות, כמאמר חז"ל:

 א"ר אמי אין יצר הרע מהלך לצדדים אלא באמצע פלטיא, ובשעה שהוא רואה אדם ממשמש בעיניו מתקן בשערו, מתלא בעקיבו, הוא אומר הדין דידי (הוא שלי), מאי טעמיה (משלי כו) ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו. (בראשית רבה כב, ו)

אדם שמתעסק במראה שלו יותר מדי, יצר הרע נכנס בו ומנסה אותו. האחים חשבו שיוסף אינו ראוי להיות חלק מעם ישראל, מכיוון שהוא נראה כחוטא. אך הם לא ידעו שיוסף הוא דווקא גדור מאוד בעריות. כך רואים בהמשך כאשר הוא אינו חוטא אצל אשת פוטיפר, על אף שאין מי שיראה אותו חוטא. בעוד שעשו נמשל לחזיר, מראה את עצמו טהור אך הוא בעצמו טמא, יוסף מראה את עצמו טמא, אך הוא באמת טהור. בלשון הרב סולובייצ'יק[1]- "הפלא הגדול, המסתורין של האישיות... נשארו צפונים בתהומות הוויתו של יוסף. אחיו לא תפסו את האצילות שהייתה כבושה בתוך עצמה...". היופי החיצוני של יוסף כיסה על הפנימיות שלו. היה נראה לאחים שהוא חומרני בלבד, בעוד שבפנים הוא היה מלא אמונה ויראת ה'. יוסף מסתיר את צדיקותו, ומלמד אותנו שיש חשיבות לשמור על צדיקות גם כאשר אחרים לא רואים את מעשינו.

כדי להבין מיהו יוסף, ר' שמואל בר נחמני במדרש[2] משווה בין יוסף לעשו:

רבי פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן אומר מסורת אגדה היא ביד בניה של רחל עשו נופל... ולכך אמר משה ליהושע בחר לנו אנשים (וצא הלחם בעמלק) (שמות יז) מפני שהוא משבט יוסף שנאמר בו את הא-להים אני ירא (בראשית מב) ובעשו כתיב ולא ירא א-להים... זה כלכל את אחיו וזה בקש להרוג את אחיו, זה גדר עצמו מן הערוה ומשפיכות דמים וזה טנף עצמו בערוה ובשפיכות דמים. (מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא סימן י) 

נראה שיוסף גדר את עצמו מחטא של עריות ושפיכות דמים. הוא הצליח לעשות זאת בזכות יראת ה' שהייתה לו. עשו היה איש שדה, כולו חיצוני ומכור לתאוות ואילו יוסף היה איש נסתר, אשר ידע למשול ביצריו. בעוד שעשו היה מתפרץ כאשר דבר לא נעשה כרצונו, עד כדי שפיכות דמים, יוסף ידע לשלוט בעצמו. (המדרש מוסיף שזה מסביר מדוע יהושע נבחר להלחם בעמלק. דווקא יהושע אשר מגיע משבט יוסף, יודע לשלוט בעצמו, אינו מכור לתאוותיו, ואין חשש שהוא ישפוך דמים ללא סיבה, ולכן הוא זה שיכול לנצח את בית עשו, את עמלק). כך נראה גם מהמשך המדרש:

ואמר רבי יוחנן עומדים כל שרי השבטים להזדווג עם שרו של עשו ואינו נופל בידם לפי שלכל אחד ואחד מסלקו בתשובה, לראובן אומר אתה נחשדת על פילגש אביך, ולשמעון וללוי אף אתם הרגתם את שכם, לשאר השבטים אתה מכרתם את אחיכם ובקשתם להורגו, ליהודה אף אתה נחשדת על תמר כלתך, ולבנימין אמר אתה נחשדת על פילגש בגבעה, כיון ששרו של עשו בא ומזדווג לו מיד נופל לפניו שאין לו תשובה להשיבו הדא הוא דכתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש (עובדיה א).

בעוד ששאר השבטים חטאו, יוסף מלמד אותנו את החשיבות של שליטה עצמית, בין אם מדובר בפרישה מעריות או באי שפיכות דמים. יוסף מבין שגם אם נראה שישנם אנשים מיותרים או כאלו שמפריעים לנו בדרך למטרה שלנו, אסור לנו לרמוס אותם אלא צריך לכבד כל אדם מכיוון שהוא נברא בצלם אלוקים. 

לסיכום, יוסף מלמד אותנו שיש חשיבות להסתיר לפעמים את הפנימיות שלנו. כדי להגיע למדרגת יוסף, ראשית, יש להתמלא ביראת ה'. לאחר מכן, יוסף מלמד אותנו לשלוט על היצר גם כשאין מי שרואה. בין אם מדובר על שמירה מעריות ועל טהרת הגוף שלנו ובין אם מדובר בשמירה על כבוד האדם שנמצא לידנו. הדרך הזו היא הניצוץ של יוסף שיכול לשרוף את בית עשו (את היצר הרע).

 


- פורסם בעלון השבת של הישיבה "פתחון פה" - 

[1] דברי הגהות והערכה, בסתר ובגלוי, עמ' 172.


 

 


 

 

בית המדרש