ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חב"ד – החסידות הקרובה ביותר ליהדות? – חלק א´

ע"י: אריאל טוכפלד

במאמר ראשון מבין שנים מעיין אריאל טוכפלד בשאלת משיחיותו של הרבי מליובביטש ובוחן האמנם יש הבדל מהותי בין ה´משיחיסטים´ ובין המאמינים במותו של הרבי

לקריאת חלקו השני של המאמר

לקריאת חלקו השלישי של המאמר

רוב בניינה ומניינה של היהדות קיבלה את י"ג העיקרים של הרמב"ם כיסודות האמונה של תורת ישראל. הגישה הרווחת היא, שהכופר באחד מהעיקרים, אין לו חלק לעולם הבא, שכן היסודות הללו מבוססים על המשנה בסנהדרין הפותחת את פרק 'חלק': "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא"...[1]

החסידות הגדולה בעולם, הלא היא חב"ד, סבורה שיש עיקר נוסף. ניתן לנסח אותו כך: "אני מאמין באמונה שלמה שאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון הוא מלך המשיח". בניסוח אחר: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

יש שיאמרו שהמשפט הקודם נכון רק בנוגע לאלו המכונים "משיחיסטים", אך האמת היא שניתן להכליל את כל מי שמגדיר את עצמו כחב"דניק גם כ"משיחיסט". המחלוקת הפנימית בין הזרמים השונים בחב"ד היא רצינית ודורשת בירור והעמקה, אבל היא מצומצמת יותר ממה שנדמה. בקרב החסידים כולם רווחת האמונה שכשיקיץ הקץ יהיה זה אדונם מורם ורבם שיגיע על החמור הלבן, יילחם (או שמא כבר נלחם בימים שהיה על האדמה) את מלחמות ה', וישיב את ישראל לדרך התורה (כפי שהחל לעשות בימיו).[2]

ה"משיחיסטים" טוענים באופן ברור שהרבי הוא מלך המשיח, ושהוא חי וקיים גם כיום, אלא שבשרו מתכסה מאיתנו. אלו המתנגדים ל"משיחיסטים" ראו את מורם ורבם נטמן תחת האדמה, אך לא מינו תחתיו אדמו"ר אחר, כיוון שגם הם חושבים שהרבי ישוב לחיים ויהיה גואל הצדק. ההבדל המהותי בין הזרמים הוא בעיקר בשאלה האם היום הרבי חי או שהוא נפטר בשיבתו. זו המחלוקת, ותו לא.[3]

בעבר היה בישיבה שיעור של הרב יצחק קראוס, שסיפר על מקרה שארע בחסידות. לפני סיפור המעשה, יש להקדים הקדמה קצרה על חייו של האדמו"ר האחרון. בי"א בשבט נתן הרבי שיחה לכבוד הכתרתו לנשיאות חב"ד. השיחה הפכה להיות אחת השיחות המרכזיות שנתן, והיא נקראת "באתי לגני" כי הוא ביאר בה מאמר של חמיו, אדמו"ר הריי"צ שהיה אדמו"ר לפניו, שנקראה בשם זה. תאריך השיחה הפך להיות ליום שמצויין בחב"ד עד היום הזה בכל שנה, למרות שהשיחה ניתנה לפני 61 שנה. הסיבה לכך היא, מעבר לכך שהאדמו"ר הוכתר בו, תוכן השיחה.

במהלך השיחה הכריז הרבי על דור תקופת נשיאותו כדור הגאולה, בשל כך שזהו הדור השביעי לחב"ד. לפני הרבי מליובוויטש כיהנו שישה אדמו"רים, וכעת הגיע הדור השביעי, בהשוואה לכך שמשה רבנו היה הדור השביעי מאברהם אבינו.

כעת לסיפור המעשה: באחד המקומות היה מלמד לילדים החסידים. באחד מהשיעורים זמן מה לאחר פטירת הרבי מליובוויטש, ניסה המלמד להלהיב את הילדים, והכריז: "אתם הדור השמיני של חב"ד – בימיכם בוודאי תבוא הגאולה". כבר למחרת המלמד פוטר מעבודתו.

הסיבה לכך ברורה. לא ניתן להגיע לדור השמיני, כיוון שאז תתרוקן מתוכן מהות הדור השביעי לגאולה. האמונה במשיחיותו של רבם כל כך עמוקה, עד שלא ניתן להעלות על הדעת שנאלץ לעבור דור בלי להיגאל. בשל כך, חב"ד "נתקעו" בדור השביעי.

מה גורם לאדם בעל מחשבה ושכל להאמין בכך שאדם שנפטר יהיה זה שצריך לעשות את התפקידים המפורטים ברמב"ם (קיים קשר הדוק בחב"ד כלפי פסיקותיו של הרמב"ם, כנראה בשל היותו אחד מהיחידים שעסק בעניינים הנוגעים למשיח, ובכלל לזמן הגאולה)? התפקיד של המשיח כולל השקעה רבה, ומאמץ מאוד גדול, או לחלופין סייעתא דשמיא חסרת תקדים (ומוטב שילוב של שניהם):

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה...

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי...

רמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם יא, א, ג

במאמר הבא ננסה להסביר מה גורם לבעלי דעה רחבה להאמין בכך, וכיצד חסידי חב"ד מבססים במשנתם הגאולית את מקומו של האדמו"ר האחרון, כגואל האחרון.
[1] משנה סנהדרין י, א.


[2] חלק מהדרישות שמעמיד הרמב"ם להגדרת אדם כמשיח. הלכות מלכים ומלחמותיהם יא, ד.


[3] יתכן שיש מיעוט של חסידים, שלא מאמינים שהרבי מליובוויטש יהיה המשיח. ככל הנראה כמותם זניחה.


 

 

בית המדרש