ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בחירות - בעקבות אלפא ורבי יוחנן

ע"י: הרב מומי פאלוך

בעקבות הסיפור הנפלא של אלפא ורבי יוחנן מבקש הרב מומי לעמוד על אופי הבחירות שלנו בחיים. על היכולת שלנו להקשיב לקולות הפנימיים המתחוללים בתוכנו ולפעול לאורם.

אילפא ורבי יוחנן הוו גרסי באורייתא,

דחיקא להו מילתא טובא,

אמרי: ניקום וניזיל וניעבד עיסקא, ונקיים בנפשין +דברים ט"ו+ אפס כי לא יהיה בך אביון.

אזלו אותבי תותי גודא רעיעא. הוו קא כרכי ריפתא.

אתו תרי מלאכי השרת, שמעיה רבי יוחנן דאמר חד לחבריה: נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו, שמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה!

אמר ליה אידך: שבקינהו, דאיכא בהו חד דקיימא ליה שעתא.

רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע.

אמר ליה רבי יוחנן לאילפא: שמע מר מידי? - אמר ליה: לא. אמר: מדשמעי אנא ואילפא לא שמע. שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא.

אמר ליה רבי יוחנן: איהדר ואוקי בנפשאי +דברים ט"ו+ כי לא יחדל אביון מקרב הארץ.

רבי יוחנן הדר, אלפא לא הדר. עד דאתא אילפא - מליך רבי יוחנן.

אמרו לו: אי אתיב מר וגריס לא הוה מליך מר.

אזל תלא נפשיה באסקריא דספינתא, אמר: אי איכא דשאיל לי במתניתא דרבי חייא ורבי אושעיא ולא פשטינא ליה ממתניתין נפילנא מאסקריא דספינתא וטבענא.

אתא ההוא סבא, תנא ליה: האומר תנו שקל לבניי בשבת והן ראויין לתת להם סלע - נותנין להם סלע. ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל - אין נותנין להם אלא שקל. אם אמר מתו ירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו, בין שאמר אל תתנו - אין נותנין להם אלא שקל. –

אמר ליה: הא מני - רבי מאיר היא דאמר: מצוה לקיים דברי המת.

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כא עמוד א 

 

 

בית המדרש